fbpx
Motion Milon - Recensie schrijven

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden juni 2019

Leuk dat u bij Motion Milon aan uw vitaliteit en gezondheid gaat werken. Om dit alles in goede banen te
leiden, hebben wij algemene bepalingen opgesteld:

 1. U gaat het lidmaatschap aan voor de duur van, tenminste, de op het contract vermelde periode. Na afloop kunt u uw lidmaatschap, met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn, beëindigen. Uw abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien u deze overeenkomst wenst te beëindigen, dient dit schriftelijk te gebeuren.
 2. Minderjarige deelnemers gaan deze overeenkomst pas aan indien een der ouders of wettelijke verzorgers de inschrijving heeft ondertekend of schriftelijk mandaat heeft gegeven.
 3. Omdat wij in ons product geloven heeft u de eerste 3 maanden een resutaat garantieperiode. Het enige wat wij vragen is, dat u in die periode van 3 maanden minimaal 20 keer de Milon Cirkel uitvoert (2 rondes per keer) met een frequentie van minimaal 2x trainen in de 10 dagen en daarbij de instructies van onze trainers heeft opgevolgd. Dit staat ook op uw fasekaart (1e fase). Wij zijn ervan overtuigd dat u dan al een start van een erg mooi resultaat kunt bereiken, maar uiteraard kunnen wij niet beloven dat u na 3 maanden het perfecte lichaam heeft. Na deze resultaat periode mag u de balans opmaken. Bent u, om welke reden dan ook, hier zelf toch niet tevreden over? Dan kunt u (mits voldaan aan de eis van de resultaat garantie periode) een week voor het verstrijken van de garantieperiode uw abonnement opzeggen en wordt het contract ontbonden.
 4. De contributie dient maandelijks per automatische incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan. U dient zich voor elke training in te checken met uw persoonlijke polsband. Motion Milon behoudt zich het recht voor, jaarlijks de contributiegelden te verhogen (max 5%) c.q. te verlagen op grond van de wettelijk toegestane bepalingen. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld middels een e-mail of nieuwsbrief.
 5. Bij ingebrekestelling in geval van consequent opbouwen van een betalingsachterstand, dan wel het niet houden aan de algemene bepalingen c.q. huisregels, behoudt Motion Milon zich het recht voor de gebruiker de toegang te ontzeggen. In geval van betalingsachterstand zijn de achterstallige en alle nog niet verstreken contributiegelden ineens opvorderbaar. Indien Motion Milon overgaat tot incasso van opvorderbare contributiegelden zijn alle binnen- en buitengerechtelijke kosten, die daarmee verband houden, voor rekening van de contribuant.
 6. Motion Milon biedt de mogelijkheid aan leden om 1 x per kalenderjaar het contract met maximaal 3 weken te bevriezen. U dient dit tijdig (maand voorafgaand de vakantie) aan ons door te geven, liefst per mail. De bevriezingsperiode wordt bij uw abonnement aangeplakt (deze extra weken hoeft u niet te betalen).
 7. Bij een vorm van overmacht (zwangerschap, langdurige ziekte en/of ongeval) kan het abonnement ook tijdelijk bevroren worden.  Hiervoor vragen wij een verklaring van uw arts. In het systeem koppelen we hier, in overleg met het lid, een datum aan. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 8. Bij alle bevriezingen geldt uiteraard dat de einddatum van uw contract opschuift voor de duur van de bevroren periode.
 9. Ieder lid draagt zelf de verantwoording over zijn/haar persoonlijke Milon armband. Leden die va 1 januari 2021 lid zijn geworden betalen statiegeld voor het bandje. Bij beëindiging lidmaatschap ontvangen deze leden (met een blauw Motion Milon bandje)  €10 euro retour bij inlevering bandje. Bij verlies van het bandje kunnen leden tegen een vergoeding van €10,- een nieuwe polsband laten aanmaken.
 10. De “levenslange korting” (openings- en heropenings-)actie van Motion Milon duurt zo lang de persoon lid blijft en komt te vervallen op het moment dat het lid zijn of haar lidmaatschap opzegt. Acties als “een maand gratis” zijn altijd in combinatie met een lidmaatschap en worden als een extra maand toegevoegd aan de contractduur, tenzij anders omschreven. Acties zoals “gratis week” of “2 weken gratis” of “maand voor €25” etc. zijn niet te combineren met elkaar. Een deelnemer kan hiervan in totaal eenmaal gebruik maken.
 11. Motion Milon zal de openingstijden hanteren, zoals vermeld in de publicaties binnen de sportstudio en op de website.
 12. Het verblijf binnen de studio van Motion Milon is geheel op eigen risico. Motion Milon en haar medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte
  eigendommen, noch voor letsels/blessures of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit een bezoek aan Motion Milon.
 13. Schade toegebracht aan inventaris en/of aan gebouwen door onjuist gebruik of moedwil zal altijd worden verhaald op de veroorzaker. Gebruikers die zich naar het oordeel van Motion Milon schuldig maken aan wangedrag, of de goede naam en eer van Motion Milon en/of haar medewerkers in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of definitief de toegang worden ontzegd. Zij verliezen hierbij hun rechten, doch behouden hun lopende contractuele verplichtingen.
 14. Wij hebben hygiëne hoog in het vaandel staan, zodat ieder lid graag gebruik maakt van alle faciliteiten van Motion Milon. Daarom hanteren wij de volgende hygiëneregels:
  • Het gebruik van een handdoek is bij elke activiteit verplicht.
  • Het dragen van schone (en niet-afgevende) sportschoenen is verplicht
  • Het dragen van gepaste sportkleding is verplicht
  • Volg verder de hygiëne regels (corona regels) in de sportstudio.

Via het ondertekenen van het lidmaatschapscontract geef ik toestemming aan Motion Milon voor verwerking van persoonsgegevens volgens de in Nederland geldende AVG-regels.